Curriculum


Bōjutsu

Bo
Bō Hojoundō Ichi
Bō Hojoundō Ni
Bō Hojoundō San
Bō Kihon Kata
Shushi no Kon
Choun no Kon
Sakugawa no Kun
Chikin no Kon
Shiishi no Kon

Saijutsu

Sai
Sai Hojoundō
Nichō Sai
Sanchō Sai
Shinbaru no Sai

Tunkuwajutsu

Tunkuwa
Tunkuwa Hojoundō
Matayoshi no tunkuwa dai Ichi
Matayoshi no Tunkuwa dai Ni

Nunchakujutsu

Nunchaku
Nunchaku Hojoundō
Nunchaku no Kata

Kamajutsu

Kama
Kama Hojoundō
Kama no ti

Tekkōjutsu

Tekko
Tekkō Hojoundō
Tekkō no Kata

Ekujutsu

Eku
Chikin Akahachu no Ekudi

Nuntijutsu

Nunti
Nuntibō no Kata

Kuwajutsu

Kuwa
Kuwa no Ti

Tinbeijutsu

Tinbe
Tinbei no Kata

Suruchinjutsu

Suruchin
Suruchin no Kata

Sansetsukonjutsu

Sansetsukon
Sansetsukon dai Ichi